ArrayList

ArrayList類別實作了List介面,List介面是Collection介面的子介面,主要增加了根據索引取得物件的方法。

ArrayList使用陣列實作List介面,所以對於快速的隨機取得物件來說,使用ArrayList可以得到較好的效能,不過在移除物件或插入物件時,ArrayList就比較慢(使用 LinkedList 在這方面就好的多)。

執行結果

i5, 25000
i5, 25000
i7, 32000

程式碼

Main.java

import java.util.*;

class Computer {
  private String type;
  private int price;

  public Computer(String type, int price) {
    this.type = type;
    this.price = price;
  }

  public String getType() {
    return type;
  }

  public int getPrice() {
    return price;
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    List<Computer> list1 = new ArrayList<Computer>();

    list1.add(new Computer("i5", 25000));
    list1.add(new Computer("i5", 25000));
    list1.add(new Computer("i7", 32000));

    for (Computer c : list1) {
      System.out.println(c.getType() + ", " + c.getPrice());
    }
  }
}

開始練習

import java.util.*;

class Computer {
  private String type;
  private int price;

  public Computer(String type, int price) {
    this.type = type;
    this.price = price;
  }

  //...
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    List<Computer> list1 = /* 填空 */;

    list1.add(new Computer("i5", 25000));
    list1.add(/* 填空 */);
    list1.add(/* 填空 */);

    for (Computer c : list1) {
      System.out.println(/* 填空 */);
    }
  }
}

results matching ""

  No results matching ""